Днес и утре

 http://dnesiutre.com/2011/04/world-news/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%E2%80%9D/

The project Bridges of good neighborhood is over

Our work on the project Bridges of good neighborhood, whose purpose was to prevent illegal migration to and from Russia and CIS and promote legal one, is over .
For the period of the project (04.2009-12.2011) over back 100 people returned back to their country of origin. Most people returned to Russia, Dagestan, Armenia and Azerbaijan. They are mostly  men. The average age of the returnees is about 30 years.

During 2010 and 2011, from Bulgaria, back to their country of origin returned 7 people, 2 persons to Armenia, 2 to Russia and 3 to Kyrgyzstan. Of these, 3 have received initial financial support of 250 €, and two € 2,000 to start their own business. The average age of the returnees is 42 years, 5 men and 2 women .

In total 16 people have turned for support to the Association For You, from these 3 persons were deported, 7 returned with the support of the project, 3 persons have changed their minds, while 3 could not leave the country due to lack of documents. The avarage  time to organize the return is about 1 month.

The most common reason for leaving the country is inability to acquire legal residence status in Bulgaria. Another reason is the lack of professional realization .

More information can be found at http://www.foryoubg.org

We thank all our partners with whom we cooperate during the project. We hope to continue working  together.

Проект мостове за добросъседство приключи

Приключи работата ни по проект Мостове за добросъседство, чиято цел бе да предотврати нелегалната имиграция от и към Русия и ОНД и да стимулира легалната такава.

За периода на проекта (04.2009-12.2011) обратно към страната си на произход са се върнали над 110 души. Най-много хора се връщат в Русия, Дагестан, Армения и Азербайджан, като преобладават мъжете. Средната възраст на завърналите се е около 30г.

През 2010 и 2011 г. от България , обратно към страната си на произход са се върнали 7 човека- 2-ма в Армения, 2-ма в Русия и 3-ма в Киргизстан. От тях 3-ма са получили първоначална финансова помощ от 250 , а двама 2000 за стартиране на собствен бизнес. Средната възраст на завърналите се е 42г., мъжете са 5, а жените 2.

Общо 16 човека са се обърнали за подкрепа към сдружение ЗА ТЕБ, от тях 3-ма са депортирани, 7 са се завърнали с подкрепата на проекта, 3-ма са променили решението си, а 3-ма не могат да напуснат страната поради липса на документи. Средният период за организиране на връщанията е около 1 месец.

Най-честата причина за напускане на страната е невъзможност за придобиване на легален статут за пребиваване на територията на България. Друга изтъквана причина е и невъзможността за трудова реализация у нас.

Още информация за проекта можете да откриете на www.foryoubg.org.

Благодарим на всички наши партньори, с които си сътрудничехме по време на проекта. Надяваме се и занапред да продължим да работим заедно.

Арменец се връща обратно в родината

Р. Ч.,  мъж на 63 г. от Армения, обущар. Живее от 1995 в България заедно със семейството си. Има 3 деца, две от които с увреждания.  Когато се свърза с нас, той нямаше придобит легален статут за пребиваване в страната и беше кандидат за хуманитарен статут.

Р. Ч. е направил вноска за апартамент в Ереван през 1985г. Поради дългото му отсъствие , държавата решава да препродаде апартамента на друго лице. И така  г-н Ч трябва се върне обратно за да уреди този въпрос. Освен това през 2007 той е получил заповед от полицията да напусне страната и не го е сторил.

Р. Ч. получи еднопосочен билет за връщане , 250 Евро първоначална финансова помощ , подкрепа за намиране на работа и адвокат от организация  Hope & Help в Ереван.

 

Р. Ч. получава еднократна финансова помощ в офиса на организация Nope & Help в Ереван, Армения .

Р. Ч. получава еднократна финансова помощ в офиса на организация Nope & Help в Ереван, Армения .

Не отдавна Р.Ч. получи 2000 евро финансова помощ за стартиране на малък бизнес – обущарско ателие . Той вече закупи машини и материали и започна работа.

 

Р.Ч. в ателието си в Ереван .

Р.Ч. в ателието си в Ереван .

 

Връщане в Kиргизстан

Р. и К. А. от Ош , Киргизстан – съпруг и съпруга , съответно на 58г. и 59г., имат 2 деца.  Тя е учител по музика в детска градина, а той фотограф . В България цялото семейство са кандидати за бежански статут и убежище. .

Семейство А. идва в България след размириците в Ош (Юли 2010). Те кандидатстват за получаване на бежански статут към Национална Агенция за Бежанците. След 8-месечно чакане за решение по кандидатурата им, те са все още без легален статут и вече без никакви средства. Семейството не е успяло да намери работа в България. Това са и причините те да решат да се върнат обратно.


 

Р. и К. А.  заедно с координатора на проекта, преди техния полет за дома, в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ .

Р. и К. А. заедно с координатора на проекта, преди техния полет за дома, в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ .

Р. и К. получиха  самолетни билети до Ош. Два месеца по късно дъщеря им също се прибра у дома с помощта на проект „ Мостове за добросъседство”

Р. и К. А. пред дома си в Ош , Киргизстан

Р. и К. А. пред дома си в Ош , Киргизстан

 

След тяхното връщане К. А. получи финансова подкрепа от 2000 евро за стартиране на малък бизнес като фотограф . С тези средства той закупи фото-апарат, принтер и материали за ателието си .

Връщането на семейство А. бе организирано само за няколко дни .

Return to Kirghistan

R. and K. A. are couple (58 and 59 yeards old) who come from  city of Osh, Kirghistan. They have 2 children. She is a music teacher in kindergarten,  he is a photographer. In Bulgaria the whole family were refugee status applicants.

The family A. came to Bulgaria after the conflicts in city of Osh (July 2010). They applied for a refugee status to the Bulgarian National Agency of refugees. After 8 months of waiting for a decision they were still with no legal status and already with no money.  They could not find any job in Bulgaria. That is why they decided to return back.

R. and K. A. before their flight in the office of Association FOR YOU , together with the coordinator of the project.

R. and K. received  flight tickets to Osh. 2 months later, their daughter  also returned with the support of “Bridges of good neighborhood.”

R. and K. A. in front of their home in Osh, Kirghistan.

After their return  K. A.  received 2000 euro support to start small business back home as a photographer – he bought camera, printer and materials.

The return of R. and K. was organized only for couple of days.

Armenian man returned back home

R. Ch. is  63 years old man from Armenia. He  was living  since 1995 in Bulgaria with his family. He has 3 children , 2 of which are disabled. He is a shoemaker. When he contacted us (May 2010) he had no legal status granted and he was a humanitarian status applicant.

R. Ch. made deposit for an apartment in Yerevan in 1985. Due to his long absence the state decide to sell the apartment to another person. So Mr Ch. had to go home to deal with this issue. Furthermore since 2007 he has order from the police to leave Bulgaria and prohibition to enter the country for the next 10 years

R. Ch. received ticket for his return , 250 € first aid , support from Hope & Help NGO in Yerevan in order to find job and layer.

R. Ch. receives his first aid support in the office of Nope & Help NGO in Yerevan , Armenia.

Not long ago R. Ch. received 2000 € for starting a small business- a shoe repairing shop.  He already bought his machinery and started to work.

R. Ch. in his atelier in Yerevan, Armenia.