Проект мостове за добросъседство приключи

Приключи работата ни по проект Мостове за добросъседство, чиято цел бе да предотврати нелегалната имиграция от и към Русия и ОНД и да стимулира легалната такава.

За периода на проекта (04.2009-12.2011) обратно към страната си на произход са се върнали над 110 души. Най-много хора се връщат в Русия, Дагестан, Армения и Азербайджан, като преобладават мъжете. Средната възраст на завърналите се е около 30г.

През 2010 и 2011 г. от България , обратно към страната си на произход са се върнали 7 човека- 2-ма в Армения, 2-ма в Русия и 3-ма в Киргизстан. От тях 3-ма са получили първоначална финансова помощ от 250 , а двама 2000 за стартиране на собствен бизнес. Средната възраст на завърналите се е 42г., мъжете са 5, а жените 2.

Общо 16 човека са се обърнали за подкрепа към сдружение ЗА ТЕБ, от тях 3-ма са депортирани, 7 са се завърнали с подкрепата на проекта, 3-ма са променили решението си, а 3-ма не могат да напуснат страната поради липса на документи. Средният период за организиране на връщанията е около 1 месец.

Най-честата причина за напускане на страната е невъзможност за придобиване на легален статут за пребиваване на територията на България. Друга изтъквана причина е и невъзможността за трудова реализация у нас.

Още информация за проекта можете да откриете на www.foryoubg.org.

Благодарим на всички наши партньори, с които си сътрудничехме по време на проекта. Надяваме се и занапред да продължим да работим заедно.

Арменец се връща обратно в родината

Р. Ч.,  мъж на 63 г. от Армения, обущар. Живее от 1995 в България заедно със семейството си. Има 3 деца, две от които с увреждания.  Когато се свърза с нас, той нямаше придобит легален статут за пребиваване в страната и беше кандидат за хуманитарен статут.

Р. Ч. е направил вноска за апартамент в Ереван през 1985г. Поради дългото му отсъствие , държавата решава да препродаде апартамента на друго лице. И така  г-н Ч трябва се върне обратно за да уреди този въпрос. Освен това през 2007 той е получил заповед от полицията да напусне страната и не го е сторил.

Р. Ч. получи еднопосочен билет за връщане , 250 Евро първоначална финансова помощ , подкрепа за намиране на работа и адвокат от организация  Hope & Help в Ереван.

 

Р. Ч. получава еднократна финансова помощ в офиса на организация Nope & Help в Ереван, Армения .

Р. Ч. получава еднократна финансова помощ в офиса на организация Nope & Help в Ереван, Армения .

Не отдавна Р.Ч. получи 2000 евро финансова помощ за стартиране на малък бизнес – обущарско ателие . Той вече закупи машини и материали и започна работа.

 

Р.Ч. в ателието си в Ереван .

Р.Ч. в ателието си в Ереван .

 

Връщане в Kиргизстан

Р. и К. А. от Ош , Киргизстан – съпруг и съпруга , съответно на 58г. и 59г., имат 2 деца.  Тя е учител по музика в детска градина, а той фотограф . В България цялото семейство са кандидати за бежански статут и убежище. .

Семейство А. идва в България след размириците в Ош (Юли 2010). Те кандидатстват за получаване на бежански статут към Национална Агенция за Бежанците. След 8-месечно чакане за решение по кандидатурата им, те са все още без легален статут и вече без никакви средства. Семейството не е успяло да намери работа в България. Това са и причините те да решат да се върнат обратно.


 

Р. и К. А.  заедно с координатора на проекта, преди техния полет за дома, в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ .

Р. и К. А. заедно с координатора на проекта, преди техния полет за дома, в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ .

Р. и К. получиха  самолетни билети до Ош. Два месеца по късно дъщеря им също се прибра у дома с помощта на проект „ Мостове за добросъседство”

Р. и К. А. пред дома си в Ош , Киргизстан

Р. и К. А. пред дома си в Ош , Киргизстан

 

След тяхното връщане К. А. получи финансова подкрепа от 2000 евро за стартиране на малък бизнес като фотограф . С тези средства той закупи фото-апарат, принтер и материали за ателието си .

Връщането на семейство А. бе организирано само за няколко дни .

Return to Kirghistan

R. and K. A. are couple (58 and 59 yeards old) who come from  city of Osh, Kirghistan. They have 2 children. She is a music teacher in kindergarten,  he is a photographer. In Bulgaria the whole family were refugee status applicants.

The family A. came to Bulgaria after the conflicts in city of Osh (July 2010). They applied for a refugee status to the Bulgarian National Agency of refugees. After 8 months of waiting for a decision they were still with no legal status and already with no money.  They could not find any job in Bulgaria. That is why they decided to return back.

R. and K. A. before their flight in the office of Association FOR YOU , together with the coordinator of the project.

R. and K. received  flight tickets to Osh. 2 months later, their daughter  also returned with the support of “Bridges of good neighborhood.”

R. and K. A. in front of their home in Osh, Kirghistan.

After their return  K. A.  received 2000 euro support to start small business back home as a photographer – he bought camera, printer and materials.

The return of R. and K. was organized only for couple of days.

Armenian man returned back home

R. Ch. is  63 years old man from Armenia. He  was living  since 1995 in Bulgaria with his family. He has 3 children , 2 of which are disabled. He is a shoemaker. When he contacted us (May 2010) he had no legal status granted and he was a humanitarian status applicant.

R. Ch. made deposit for an apartment in Yerevan in 1985. Due to his long absence the state decide to sell the apartment to another person. So Mr Ch. had to go home to deal with this issue. Furthermore since 2007 he has order from the police to leave Bulgaria and prohibition to enter the country for the next 10 years

R. Ch. received ticket for his return , 250 € first aid , support from Hope & Help NGO in Yerevan in order to find job and layer.

R. Ch. receives his first aid support in the office of Nope & Help NGO in Yerevan , Armenia.

Not long ago R. Ch. received 2000 € for starting a small business- a shoe repairing shop.  He already bought his machinery and started to work.

R. Ch. in his atelier in Yerevan, Armenia.

Мрежа за сътрудничество в рамките на проекта „Мостове на добросъседство“

Тези данни са част от „Оценка на мрежа за сътрудничество, изградена в рамките  на проект „Мостове на добросъседство“. Целта на този проект е да се предотврати нелегалната имиграция от Русия и в Русия, както и да се подобрят възможностите за легална имиграция. Основа за постигането на тази цел е да се създаде мрежа от Евро-азиатски неправителствени организации, развиващи и обхващащи различни аспекти на управлението на миграцията като научни изследвания, обмен на информация, социални услуги и образование, както и доброволно връщане.

„Мостове на добросъседство” е стартиран от организация AWO Heimatgarten GmbH, Бремерхафен и Фондация  за подкрепа на социални проекти “ Образование за обществото „, Москва. Освен тях над 20 организации от Европа, Русия и страните от ОНД сътрудничат в рамките на този проект. Той е насочен към следните целеви групи: имигранти (легални и нелегални) в Германия, Полша, България, Русия и ОНД, завърнали се от страните от ЕС към Русия и ОНД, работодатели, неправителствени организации, длъжностни лица и журналисти. Европейската общност подпомага проекта по програма „Сътрудничество с трети страни по въпросите на миграцията и убежището“. Продължителността му е от 01 Април 2009 г. до 31 Декември, 2011.

Между Февруари 2009 г. и Ноември 2010 г., 112 от 120 консултирани  се завръщат в техните страни на произход. В този контекст следва да се спомене, че дейностите по управление на връщането и консултация все още продължават. Общо 64 мъже (53,3%) и 56 жени (46.7%) са потърсили консултация. Повечето от случаите на доброволно връщане са подкрепени от офисите на Heimatgarten във Вроцлав, Полша (37 души), Франкфурт (36 души) и Карлсруе (22 души). 20,8% от случаите на връщане са проведени от  Heimatgarten партньорите в Бон, Берлин, Бремерхафен, Манхайм / Хилдесхайм и България. Около една четвърт от ремигрантите са се върнали в Русия (24.2%, или 29 души) или в Чечения (25.8%, или 31 души), 15% (18 души) са се завърнали в Азербайджан, 10,8% (13 души) в Армения. Останалата част (около 25%) се разпределят между Беларус (2,5%), Република Дагестан (4.2%), Казахстан (5,0%), Молдова (0,8%) и Украйна (4,2%). Изготвени са 15 бизнес идеи от завърналите, 4 от които са одобрени и са получили финансиране за стартиране на малък собствен бизнес.

Сътрудничеството между  участващите организации може да бъде описано като добро до много добро. Има само няколко изолирани партньора. Сферата с най-добро сътрудничество е правната подкрепа, подобни резултати се срещат и в областта „събиране на необходими документи”, както и при търсенето на места за настаняване. Най-лоша е кооперацията при търсенето на образователни или социални заведения, както и на ниво изследвания и изследователска подкрепа.

Сътрудничеството с официални институции, е оценено негативно в много области. Точният източник на това недоволство не може да бъде проследено на база наличните данни. Все пак проведените телефонни интервюта показват, че тук съществуват проблеми с отделни служители или институции. По-конкретно: критикувано е  Руското консулство.

Научното сътрудничество бе оценено положително, което показва висока степен на качество на ниво управление на знанията.

Интересно е, че повечето от партньорите в мрежата, с изключение на полските партньори, рядко си сътрудничат  с немския партньор Heimatgarten, освен по финансови въпроси или изследвания. Обратното, немските партньори определят  наличието на сътрудничество с партньори в чужбина на всички нива, с изключение на финансово ниво, като особено важно.

Анализът на мрежата показва, че се появяват проблеми с финансирането на организации по място на дейност. Следователно, тези организации са силно зависими от Heimatgarten. За да се създаде стабилна структура,  в по-дългосрочен план от времевата рамка на проекта, трябва да се търси финансова подкрепа и от руска страна.

Като цяло, разнообразен и ползотворен обмен на знания и информация между различните партньори в мрежата съществува на всички нива.

В контекста на управлението на качеството, проучването показва, че специфичните задачи на проекта се реализират от по-голямата част от партньорите. По-голямата част от интервюираните приемат като свое задължение проверката на  процеса на реинтеграция на завръщащите се. Това се осъществява с различни инструменти и подходи, предимно лични контакти със завърналите се и чрез Heimatgarten партньорите на място. Въпреки това, може да се критикува,  че тази проверка обикновено се извършва в рамките на няколко месеца след завръщането, когато все още е трудно да се получи обективни изводи за успеха на реинтеграция.

По подобен начин позитивни резултати са отбелязани при търсенето на места за настаняване и работни места в целевите страни. По-голямата част от партньорите в мрежата използват различни начини за събиране на информация, най-често чрез контакт с местни Heimatgarten партньори. Това показва високата степен на общуване и сплотеност  между организациите в това сътрудничество.
Почти всички партньори в мрежата извършват и дейности за популяризация. Това създава база за засилване на обществения диалог по темата „миграция”,  както и за подкрепа на неутрално и обективно отразяване на миграцията и свързани с нея теми в медиите.

Казано по-накратко, според изявленията от анкетираните в телефонни интервюта, структурата като цяло и сътрудничеството между различните партньори в мрежата в Германия, Източна Европа и страните от ОНД, работят добре. Мрежовите срещи и личната ангажираност на много колеги са описани като особено положителни.

В единични случаи, конкретни  хора и няколко официални институции (например Руското консулство) бяха критикувани. Най-много трудности са възникнали при работа с  официалните институции на Руската федерация (като посочените по-горе консулство). Някои от интервюираните също така споменават, че завърналите се са недостатъчни знания за настоящата ситуация в страната им на произход. Тук се препоръчва  желаещите да се завърнат да бъдат  информирани по прецизно преди тяхното завеъщане. Брошури или подобни публикации обаче биха били неподходящо средство за тази задача поради бързите промени в този сектор. По този начин, лични разговори с персонала или информационни семинари биха били по-подходящи.

Повече за проекта: http://www.foryoubg.org; http://www.bridgesofgoodneighbourhood.wordpress.com

„Оценка на AWO Heimatgarten в рамките на мрежата за сътрудничество“ Мостове на добросъседство „е направена от Prof. Dr. Michael Schönhuht, Dr. Markus Gamper, Mag.-Soz. Anet Sahakyan, Dipl.-Soz. Annette Stürmer с подкрепата на AWO Heimatgarten и университет Trier у и финансовата подкрепа на програмата на Европейската общност „Сътрудничество с трети страни  в областта на миграцията и убежището“.