Проект мостове за добросъседство приключи

Приключи работата ни по проект Мостове за добросъседство, чиято цел бе да предотврати нелегалната имиграция от и към Русия и ОНД и да стимулира легалната такава.

За периода на проекта (04.2009-12.2011) обратно към страната си на произход са се върнали над 110 души. Най-много хора се връщат в Русия, Дагестан, Армения и Азербайджан, като преобладават мъжете. Средната възраст на завърналите се е около 30г.

През 2010 и 2011 г. от България , обратно към страната си на произход са се върнали 7 човека- 2-ма в Армения, 2-ма в Русия и 3-ма в Киргизстан. От тях 3-ма са получили първоначална финансова помощ от 250 , а двама 2000 за стартиране на собствен бизнес. Средната възраст на завърналите се е 42г., мъжете са 5, а жените 2.

Общо 16 човека са се обърнали за подкрепа към сдружение ЗА ТЕБ, от тях 3-ма са депортирани, 7 са се завърнали с подкрепата на проекта, 3-ма са променили решението си, а 3-ма не могат да напуснат страната поради липса на документи. Средният период за организиране на връщанията е около 1 месец.

Най-честата причина за напускане на страната е невъзможност за придобиване на легален статут за пребиваване на територията на България. Друга изтъквана причина е и невъзможността за трудова реализация у нас.

Още информация за проекта можете да откриете на www.foryoubg.org.

Благодарим на всички наши партньори, с които си сътрудничехме по време на проекта. Надяваме се и занапред да продължим да работим заедно.

Мрежа за сътрудничество в рамките на проекта „Мостове на добросъседство“

Тези данни са част от „Оценка на мрежа за сътрудничество, изградена в рамките  на проект „Мостове на добросъседство“. Целта на този проект е да се предотврати нелегалната имиграция от Русия и в Русия, както и да се подобрят възможностите за легална имиграция. Основа за постигането на тази цел е да се създаде мрежа от Евро-азиатски неправителствени организации, развиващи и обхващащи различни аспекти на управлението на миграцията като научни изследвания, обмен на информация, социални услуги и образование, както и доброволно връщане.

„Мостове на добросъседство” е стартиран от организация AWO Heimatgarten GmbH, Бремерхафен и Фондация  за подкрепа на социални проекти “ Образование за обществото „, Москва. Освен тях над 20 организации от Европа, Русия и страните от ОНД сътрудничат в рамките на този проект. Той е насочен към следните целеви групи: имигранти (легални и нелегални) в Германия, Полша, България, Русия и ОНД, завърнали се от страните от ЕС към Русия и ОНД, работодатели, неправителствени организации, длъжностни лица и журналисти. Европейската общност подпомага проекта по програма „Сътрудничество с трети страни по въпросите на миграцията и убежището“. Продължителността му е от 01 Април 2009 г. до 31 Декември, 2011.

Между Февруари 2009 г. и Ноември 2010 г., 112 от 120 консултирани  се завръщат в техните страни на произход. В този контекст следва да се спомене, че дейностите по управление на връщането и консултация все още продължават. Общо 64 мъже (53,3%) и 56 жени (46.7%) са потърсили консултация. Повечето от случаите на доброволно връщане са подкрепени от офисите на Heimatgarten във Вроцлав, Полша (37 души), Франкфурт (36 души) и Карлсруе (22 души). 20,8% от случаите на връщане са проведени от  Heimatgarten партньорите в Бон, Берлин, Бремерхафен, Манхайм / Хилдесхайм и България. Около една четвърт от ремигрантите са се върнали в Русия (24.2%, или 29 души) или в Чечения (25.8%, или 31 души), 15% (18 души) са се завърнали в Азербайджан, 10,8% (13 души) в Армения. Останалата част (около 25%) се разпределят между Беларус (2,5%), Република Дагестан (4.2%), Казахстан (5,0%), Молдова (0,8%) и Украйна (4,2%). Изготвени са 15 бизнес идеи от завърналите, 4 от които са одобрени и са получили финансиране за стартиране на малък собствен бизнес.

Сътрудничеството между  участващите организации може да бъде описано като добро до много добро. Има само няколко изолирани партньора. Сферата с най-добро сътрудничество е правната подкрепа, подобни резултати се срещат и в областта „събиране на необходими документи”, както и при търсенето на места за настаняване. Най-лоша е кооперацията при търсенето на образователни или социални заведения, както и на ниво изследвания и изследователска подкрепа.

Сътрудничеството с официални институции, е оценено негативно в много области. Точният източник на това недоволство не може да бъде проследено на база наличните данни. Все пак проведените телефонни интервюта показват, че тук съществуват проблеми с отделни служители или институции. По-конкретно: критикувано е  Руското консулство.

Научното сътрудничество бе оценено положително, което показва висока степен на качество на ниво управление на знанията.

Интересно е, че повечето от партньорите в мрежата, с изключение на полските партньори, рядко си сътрудничат  с немския партньор Heimatgarten, освен по финансови въпроси или изследвания. Обратното, немските партньори определят  наличието на сътрудничество с партньори в чужбина на всички нива, с изключение на финансово ниво, като особено важно.

Анализът на мрежата показва, че се появяват проблеми с финансирането на организации по място на дейност. Следователно, тези организации са силно зависими от Heimatgarten. За да се създаде стабилна структура,  в по-дългосрочен план от времевата рамка на проекта, трябва да се търси финансова подкрепа и от руска страна.

Като цяло, разнообразен и ползотворен обмен на знания и информация между различните партньори в мрежата съществува на всички нива.

В контекста на управлението на качеството, проучването показва, че специфичните задачи на проекта се реализират от по-голямата част от партньорите. По-голямата част от интервюираните приемат като свое задължение проверката на  процеса на реинтеграция на завръщащите се. Това се осъществява с различни инструменти и подходи, предимно лични контакти със завърналите се и чрез Heimatgarten партньорите на място. Въпреки това, може да се критикува,  че тази проверка обикновено се извършва в рамките на няколко месеца след завръщането, когато все още е трудно да се получи обективни изводи за успеха на реинтеграция.

По подобен начин позитивни резултати са отбелязани при търсенето на места за настаняване и работни места в целевите страни. По-голямата част от партньорите в мрежата използват различни начини за събиране на информация, най-често чрез контакт с местни Heimatgarten партньори. Това показва високата степен на общуване и сплотеност  между организациите в това сътрудничество.
Почти всички партньори в мрежата извършват и дейности за популяризация. Това създава база за засилване на обществения диалог по темата „миграция”,  както и за подкрепа на неутрално и обективно отразяване на миграцията и свързани с нея теми в медиите.

Казано по-накратко, според изявленията от анкетираните в телефонни интервюта, структурата като цяло и сътрудничеството между различните партньори в мрежата в Германия, Източна Европа и страните от ОНД, работят добре. Мрежовите срещи и личната ангажираност на много колеги са описани като особено положителни.

В единични случаи, конкретни  хора и няколко официални институции (например Руското консулство) бяха критикувани. Най-много трудности са възникнали при работа с  официалните институции на Руската федерация (като посочените по-горе консулство). Някои от интервюираните също така споменават, че завърналите се са недостатъчни знания за настоящата ситуация в страната им на произход. Тук се препоръчва  желаещите да се завърнат да бъдат  информирани по прецизно преди тяхното завеъщане. Брошури или подобни публикации обаче биха били неподходящо средство за тази задача поради бързите промени в този сектор. По този начин, лични разговори с персонала или информационни семинари биха били по-подходящи.

Повече за проекта: http://www.foryoubg.org; http://www.bridgesofgoodneighbourhood.wordpress.com

„Оценка на AWO Heimatgarten в рамките на мрежата за сътрудничество“ Мостове на добросъседство „е направена от Prof. Dr. Michael Schönhuht, Dr. Markus Gamper, Mag.-Soz. Anet Sahakyan, Dipl.-Soz. Annette Stürmer с подкрепата на AWO Heimatgarten и университет Trier у и финансовата подкрепа на програмата на Европейската общност „Сътрудничество с трети страни  в областта на миграцията и убежището“.

108 имигранти върнати в родината благодарение на международен проект

Международен проект „Мостове за добросъседство ” предоставя помощ за имигранти от трети страни желаещи да се върнат доброволно в родината си . На желаещите да се върнат в Русия , Украйна , Грузия , Азарбейджан , Армения и истаналите страни от ОНД се осигуряват транспорт до родното място, както и първоначална помощ в размер на 250 € . Тези, които желаят да стартират собствен бизнес в родината си , също могат да получат средства . За целта желаещите трябва да попълнят формуляр по образец . В проекта си партнират неправителствени организации от Германия , България , Полша , Русия , Украйна , , Молдова , Армения , Грузия , ДaгестанТуркменистан , Узбекистан , Азарбейджан и др. Ръководител на прокета е немската организация AWO-Heimatgarten, а на територията на страната ни партньор по проекта е варненското Сдружение ЗА ТЕБ . Проектът се финансира от ЕК в рамките на Фонд за сътрудничество с трети страни в областта на миграцията , а общата му стойност е в размер на 1 973 057 € .

От началото на проекта – 04,2009 до края на 2010 г. , обратно в страните си са се върнали 108 души пребиваващи в Германия (69), Полша (37), Бълария (2). Основните дестинации на връщане са Русия (37)и Дагестан (28), Армения (13), Азарбейджан (11) , както и Казахстан(6) , Грузия (5), Украйна (4), Беларус(3) и Молдова (1). Още общо 50 човека са в процедура на връщане. Всички завърнали се са получили средства за транспорт или им е закупен билет за връщане. По голямата част от тях са получили и пъвоначална финансова помощ. Две семейства са получили и средства за стартиране на собствен бизнес. 58 са мъжете а 50 са жените , средната възраст на завръщащите се е 29 г. като 42- ма от тях са под 18 г.

Интересни факти в резултат на дейностите по проекта са че желаещите да напуснат Германия и да се завърнат в родината си се насочват основно към Русия . Всички имигранти от Полша , получили помощ за връщане се определят като Чеченци . За разлика от Полша и Германия , където голямата част от чужденците, потърсили подкрепа пребивават легално на територията на страната , желаещите да напуснат България , пребивават предимно нелегално или нямат придобит статус за пребиваване в Р България.

От началото на годината до момента от България е изпратено още едно лице , обратно към Русия . Б.М. е влязъл легално в страната но в последствие визата му изтича и той подава документи за получаване на хуманитарен статут за пребиваване. След двумесечен престой в Национална Агенция за бежанците , Б.М. решава доброволно да се завърне в родния си град Ростов . На 21,01,2011 лицето се завърна успешно , като в последствие получи и първоначална финансова помощ в размер на 250 €. След завръщането си Б.М. Продължава да получава подкрепа и консултации от партньорската организация – Ассоциация переселенческих организаций Ставропольского края «Солидарность».

Лица, пребиваващи на територията на страната ни и желаещи да се завърнат обратно в родината си могат да го сторят до 09,2011 , когато е и краят на проекта . За целта трабва да попълнят Въпросник по образец и да го изпратят на Сдружение ЗА ТЕБ. Въпросникът може да се получи в офиса на сдружението или от интернет страницата на сдружението и блога на проекта www.foryoubg.org и www.bridgesofgoodneighbourhood.wordpress.com

Сдружение ЗА ТЕБ благодари на всички лица , организации и институции , които ни помогнаха и продължават да ни помагат за успешното връщане на желаешите . Без тяхната подкрепа , нямаше да се справим .

Публикувано в новини. Leave a Comment »

Брошура

Публикувано в новини. Leave a Comment »

Пресконференция

На 8 март в Арт салона на Радио Варна се проведе пресконференция по повод дейността на сдружение „ЗА ТЕБ“ по проекта „Мостове на добросъседство“. На пресконференцията присъстваха журналисти от регионални и национални медии. Журналистите бяха запознати с проекта и с основните моменти в работата на сдружение „ЗА ТЕБ“.

ето и част от публикациите :

www.focus-news.net

regional.actualno.com

news.varna24.bg

www.vesti.bg

insurance.profit.bg

Публикувано в новини. Leave a Comment »

Формуляри

Вече можете да изтеглите формулярите по проект „Мостове на добросъседство“

от тук: vaprosnik ,   biznes plan

Публикувано в новини. Leave a Comment »

Формулярите, необходими за връщане на имигранти, са на разположение в офиса на сдружение „ЗА ТЕБ”

В офиса варненското сдружение „ЗА ТЕБ” (ул. „Македония” 157) вече са на разположение всички формуляри, необходими за имигрантите, които искат да се върнат в родината си по проекта „Мостове на добросъседство”, насочен към предотвратяване на нелегалната имиграция от и към Русия и подобряване на възможностите за легална имиграция. Скоро документите ще бъдат качени и на сайта на сдружението. Процедурата по връщане може да продължи от седмица до една година в зависимост от конкретния случай. След попълване на формулярите, те се изпращат в Германия на организацията AWO – инициатор на проекта „Мостове на добросъседство”, където кандидатът се одобрява. Онези, които искат да започнат самостоятелен бизнес в родината си, трябва предварително да предоставят разработен бизнес план, който също се одобрява и се подкрепя финансово.

От 9 до 12 февруари в Москва се проведе първата среща на неправителствените организации, работещи по проекта „Мостове на добросъседство”. Сред 40-те участници от 20 неправителствени организации от Германия, Полша, Русия и ОНД, включени в работната мрежа по проекта, бе и българският представител Елина Райнова от сдружение „ЗА ТЕБ”.

На срещата бяха обсъждани предимно проблемите, с които се сблъскват имигрантите в Русия и държавите – членки на ОНД. Бяха дадени и някои насоки за работа. Аз представих случая със Саид Кадзоев, принудително настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци. Като представител на сдружение „ЗА ТЕБ” получих обещание за съдействие по проекта „Мостове на добросъседство” от всички партньорски неправителствени организации. Наша задача в бъдеще ще бъде да осъществим контакт с всички неправителствени организации в страната, които се занимават с имиграция, с правителствени институции, с представители на различни диаспори, за да може да се открият хора, които искат да се върнат в родината си. Като част от работата ни по проекта ще съдействаме и в случаи на подадени сигнали за трафик на хора, като всички процедури се извършват при пълна конфиденциалност”, казва Елина Райнова.

До приключването на проекта „Мостове на добросъседство” (30 септември 2011 г.), е заложен бюджет за връщане на 300 души. От началото на проекта (1април 2009 г.) вече са върнати 12 души от Германия.

Публикувано в новини. Leave a Comment »

От 9 до 12 февруари в Москва ще се проведе първа среща на неправителствените организации, работещи по проекта „Мостове на добросъседство”.

От 9 до 12 февруари в Москва ще се проведе първа среща на неправителствените организации, работещи по проекта „Мостове на добросъседство”. „Някои от темите, които ще се разискват на срещата, са миграционното законодателство в европейските страни и Русия, проблеми и добри практики за връщане на чеченци в техния регион, стратегия за взаимодействие между държавни власти, медии и НПО по въпросите на имиграцията. Като представител на България на срещата аз ще представя нашумелия случай със Саид Кадзоев, принудително настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци. Имайки пред вид, че по проекта “САТУРН” са върнати само двама души от България, в работата на сдружение „ЗА ТЕБ” по проекта „Мостове на добросъседство” очаквам повече съдействие както от страна на немската организация и партньорските структури, така и от страна на българските държавни институции. От Областна дирекция на МВР-Варна, проявиха голям интерес към нашата работа и обещаха съдействие. „Мостове на добросъседство” е единственият подобен проект в България и е пример за добри практики в рамките на ЕС в процеса на сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции”, казва Елина Райнова от сдружение „ЗА ТЕБ”.

Публикувано в новини. Leave a Comment »